Kırşehir

Bilgibank, Hoşgeldiniz
(Kirsehir sayfasından yönlendirildi)
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Kırşehir 1867 yılında bucak, 1869 yılında ilçe, 1870 yılında sancak olmuş, Avanos, Keskin ve Mecidiye (Çiçekdağı) ilçeleri Kırşehir'e bağlanmıştır. 1921 yılında bağımsız mutasarrıflık, 1924 yılında il olan Kırşehir'e Avanos, Çiçekdağı, Hacıbektaş, Mucur ilçeleri bağlanmıştır. 1944 yılında ilçe olan Kaman, Kırşehir'e bağlanmıştır.20 Temmuz 1954 tarihinde 6429 sayılı kanun ile Nevşehir il, Kırşehir'de Nevşehir iline bağlı bir ilçe haline getirilmiş Çiçekdağı ilçesi Yozgat'a, Kaman Ankara'ya, Hacıbektaş, Mucur ve Avanos da Nevşehir'e bağlanmıştır.01 Temmuz 1957'de kabul edilen 7001 sayılı kanunla Kırşehir tekrar il haline getirilmiş, yeni ile Yozgat'ın Çiçekdağı, Ankara'nın Kaman ve Nevşehir'in Mucur ilçeleri bağlanmıştır.[1]

Kırşehir doğu ve güneydoğuda Nevşehir, güneyde Aksaray, kuzeybatıda Kınkkale, kuzeydoğu ve doğuda Yozgat, batıda Ankara ile çevrilidir. Kabaca bir paralelkenarı andıran il topraklarını güney ve güneybatıda Kızılırmak, batı ve kuzeybatıda Kılıçözü Deresi, kuzey ve kuzeydoğuda Deliceırmak sınırlar. İl topraklarının genişliği ülke topraklarının binde 8`i, İç Anadolu topraklarının yüzde 2,9'u kadardır.[2]

Tarihçe

Tunç Dönemi MÖ. 3000-2000

Kırşehir ve çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda Kırşehir'in tarih öncesi çağda,özellikle Tunç çağı döneminin etkisi altında kaldığı görülüyor. 1943'te Hashöyük kazılarında ilk Tunç çağı'na ait beş altı tabaka tespit edilmiştir. Bu tabakalarda taş ve kerpiç yapı temelleri, siyah renkli seramik parçaları, çömlek ve çanaklar bulunmuştur. Bu ka­lıntılar bölgede ilk Tunç çağı döneminin (MÖ. 3500-2000) yaşandığını açıklar. Hashöyük ve şehir merkezindeki Kale'de başlayan kazı çalışmaları ile Kaman'a bağlı Çağırkan kasabasında yapılan kazılardan yeni bilgiler de elde edilebilir.[3]

Çağırkan kasabası yakınında bulunan Kalehöyük'ün tarihinin MÖ.. 1750-600 yıl­larına kadar uzandığı sanılmaktadır. Kazılar sonunda 25 metre yüksekliğindeki höyük ve buradan çıkarılan iki büyük küp ve diğer buluntular, yörenin tarih öncesi dönemini aydınlatır.[3]

Hitit Dönemi (MÖ.. 1850-1200)

Kırşehir Hititlerin yerleşim yeri olan Kızılırmak yayı içinde olduğundan, Hititler döneminin Kırşehir'de yaygın bir şekilde yaşandığı kesindir. Kale höyük'te yapılan kazılarda yerleşim alanının en alt tabakasını Hitit döneminin teşkil ettiği ortaya çıkmıştır.Bu kazılar sırasında erken ve geç Hitit çağlarına ait kalıntı ve eserler gün ışığına çıkarılmıştır. Resmi veya saray yapılarına ait olduğu ,sanılan duvar temelleri ile mühürler, takılar, seramik mutfak eşyaları ve Hitit çapına ait çivi yazılı bir tablet parçası da bulunmuştur.[3]

Kırşehir'e bağlı Sevdiğin Köyü'nün 10 km. kadar kuzeydoğusunda bir Hitit Prensi'nin adının geçtiği yazılı taş blok bulunmuştur. Bu taş bloğun bir yol işareti olduğu ve yakınlarından Hitit dönemine ait bir yolun geçtiği sanılmaktadır.[3]

Frig Dönemi

Hititlerin zayıflayıp gücünü yitirmesi üzerine yöreye Frigler hakim olmuştur. Kızılırmak ve Tuz Gölü'ne kadar sınırlarını genişleten Frigler, MÖ. 1200'den itibaren başta Batı ve Orta Anadolu olmak üzere geniş bir alana yayılmışlardır.

Pers Dönemi (MÖ. 546-332)

Med Devleti, MÖ. 550'de Persler tarafından yıkılmış ve ardından Anadolu Pers hakimiyetine girmiştir. Kırşehir, Perslerin Katpotukya (Kapadokya) yani "Güzel Atlar Ül­kesi" adını verdikleri bölgenin batısında yer alıyordu. Persler, vergi yoluyla yöreye hakim olmuştur. Yöre halkı ise, ağır vergiler altında ezilince çeşitli kaleler yapmak zorunda kalmıştır. Kırşehir ise bu çabaya girmemiştir. Çünkü toprakları çok kıraçtı. Persler ise MÖ. 334'de Büyük İskender'in ordusuna yenildiler ve Makedonlar Kırşehir'i ele geçirdiler. Yöre halkının ayaklanmasından sonra Kapadokya kralı olarak MÖ. 332'de Ariarates bağımsızlığını ilan etmiştir.

Roma Dönemi (MS.. 18-395)

Kapadokya bölgesinde III. ve IV. yy.lara ait Hıristiyanların sığınmak ve korunmak amacıyla yaptıkları pek çok yeraltı şehri bu sebeple ortaya çıkmıştır. İlimiz ise bu döne­me ait; Mucur yeraltı şehri, Dulkadirli inli Murat yeraltı şehri, Aşıkpaşa yeraltı şehri, Kümbet altı yeraltı şehri gibi on tane yeraltı şehri bulunmaktadır. Kırşehir 395'e kadar Ro­ma'ya bağlı kalmıştır. İlimizdeki höyüklerin bir kısmında Roma dönemine ait çanak-çöm­lek parçaları ile bu döneme ait sikkeler bulunmuştur.

Bizans Dönemi (395-1071)

Bizans döneminde Makissos, daha sonra da Justinianapolis adıyla anılan Kırşehir'i aynı yüzyılda yaşayan tarihçi Prokopios'un bildirdiğine göre; Justinianus Kırşehir'i yeniden imar ederek kent durumuna getirmiştir. Mazaka'da (Kayseri) ekonomik hayatın daha canlı olması nedeniyle Kırşehir halkı buraya göç etmiştir. M.S. 605 yılında İran Sa­sani Devleti, Kırşehir'i istila etmiştir. 626'ya kadar bölge Sasani ve Bizans akınlarıyla sarsılmıştır. 647'de Emevi devletinin Şam Valisi Muaviye Kayseri ve Kırşehir dolaylarını işgal etmiştir.

ilin Merkezinden bir görünüm

Anadolu Selçuklu Dönemi (1071-1308)

1075'de Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Kırşehir'i topraklarına katmıştır. Anadolu'ya ve Kırşehir'e gelen Oğuz boyları, yerleştikleri yerlere genellikle kendi boy, oba ve yer adları ile kişi ad­larını da vermişlerdir. Bugün Kırşehir içinde kasaba ve köy adı olarak Oğuz boylarından "Çepni, Bayındır, Buğduz (Büğdüz), Kargın, Yazır, Kınık, Avşar" boylarının adları ile oba, oymak ve diğer Türkçe adlar yaşatılmaktadır.

Osmanlı Dönemi

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Ahiliğin büyük rolü olmuş, düzenli ordunun yani Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşu sırasında Hacı Bektaş Veli'nin etkileri görülmüştür. Yeniçeriler Hacı Bektaş'ı "Pir" olarak kabul etmişlerdir. Katip Çelebi Seyahatnamesinde; Kırşehir için, havası güzel bir sahrada kurulduğunu, üzerinde bir kalesi olduğunu yazmaktadır.1527'de Hacı Bektaşi Veli'nin torunlarından Kalender Çelebi Ankara Kayseri yöresinde ayaklanmıştır. Bu ayaklanma büyüyünce Kanuni Sultan Süleyman, Sadrazam İbrahim Paşa komutasında bir orduyu 1528'de Kırşehir yöresine yollamıştır.

Kökenbilim

Önceleri Makissos (Macissus) adıyla anılan kent, İm­parator I. Jüstinianos devrinde (527-568) yeniden kurulmuş ve Jüstinianopolis diye anılmaya başlamıştır. Uçsuz bucaksız bozkırın ortasında yükselen bu kente Türkler "Kır şehri" adını vermiş­lerdir. Kır şehri zamanla halk dilinde "Kırşehir" oldu. Bu gün bile bazı köylerinde yaşa­yan halk, burasını Kır şehri diye anar. Kırşehir ismi Türkçe'dir. Bir rivayete göre de Timur'un Anadolu'ya gelişinde kendisine karşı koyan burada yaşayan halkı göstererek "kırın şehri" dediği, daha sonra bunun Kır şehri olarak değiştiği ve bu günkü ismini aldığı da söylenmektedir.

Coğrafya

İklim

Kırşehir'de, kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve genellikle kurak geçen karasal iklim görülür. Son yıllarda, yaz yağışlarında artışlar görülse de, Thorntwait'in iklim tasnifine göre, Kırşehir yarı kurak iklim özelliğine sahiptir. İldeki yıllık sıcaklık ortalaması 11.3 °C'dir.

Kırşehir İçin İklim Verileri
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıl
Ortalama en yüksek sıcaklık °C (°F) 17.2 19.2 27.3 30.9 31.9 35.6 40.2 39.8 36.2 32.8 23.6 19.0 40,2
Ortalama Sıcaklık°C (°F) 4.3 6.1 11.3 16.7 21.5 26.0 29.7 29.9 25.8 19.6 12.3 6.3 17.46
En Düşük Sıcaklık °C (°F) −4 −3.2 0.1 4.8 8.8 12.6 15.9 15.9 11.4 6.7 1.3 −1.9 5.70
En Düşük Soguk °C (°F) −22 −23.2 −21.8 −8.2 −1.4 2.6 6.4 6.6 2.0 −3.8 −14.8 −22 −23,2
Yağış ‘Metrekareye’ mm (inches) 41.9
(1.65)
31.6
(1.244)
34.7
(1.366)
50.3
(1.98)
44.3
(1.744)
33.5
(1.319)
9.3
(0.366)
6.6
(0.26)
14.8
(0.583)
33.1
(1.303)
43.2
(1.701)
47.7
(1.878)
391
(15,39)
Ortalama yağmurlu günler 12.0 10.7 10.8 11.9 11.8 7.2 3.1 2.1 3.7 7.2 9.3 12.3 102,1
Aylık ortalama güneş Göreme süresi 93 114.8 170.5 198 269.7 324 368.9 353.4 288 217 153 96.1 2.646,4
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü [4]

Dağlar

 • Kervansaray Dağı Seyfe Gölü çöküntü alanı ile Kırşehir kenti arasında bulunan bu dağlar, kuzeybatıdan güneydoğuya doğru uzanarak Mucur İlçesi'ne sokulur. yükseklik 1707 metredir
 • Çiçek Dağı Adını aldığı ilçenin batısındaki platonun ortasında yükselir. Çiçek Dağı'nın yüksekliği 1691 metredir.
 • Aliöllez Dağı Kaman llçesi'ndedir. Güney-güneydoğu yönünde uzanan Aliöllez Dağı'nın yüksekliği 1528 metredir.
 • Baranlı Dağı Kırşehir ile Kaman arasındadır.1963 metre yükseltisi olan bu dağ batıdan güneydoğuya doğru uzanır. Kırşehir'in en yüksek noktası bu dağın zirvesidir.

Ovaları

 • Malya Ovası Halk arasında "Çöl" ya da "Seyfe Ovası" olarak adlandırılan Malya Ovası, Kırşehir'in kuzeyinde yer almaktadır. Çiçekdağı İlçesi'nin Salep Boğazı ve Taburoğlu köyleri doğrultusunda başlayan ova, Mucur topraklarını içine alarak Kayseri il sınırına doğru uzanır. 1100 metre yüksekliktedir.
 • Çoğun Ovası (Çuğun) Çoğun Baraji nın yapılmasından sonra, akarsuların taşıdığı maddelerin birikmesinden oluşan topraklar, Çoğun Ovası adıyla anılmaya başlanmıştır. 17 -18 kilometre uzanan toprakların kapladığı alan 2500 hektara yaklaşmaktadır.
 • Güzler Ovası Kırşehir'in güneyinde bulunan bir ovadır. Üzerinde sulama göleti (regülatör) yaptırıldıktan sonra bu bölge güzler regülatör'ü sulanır 15 kilometre uzunluğunda bulunan bu ovanın kapladığı yer ise 2400 hektar kadardır.

Vadileri

 • Kızılırmak Vadisi Türkiye'nin en uzun ve önemli vadisidir. Sivas'ın Kızıldağ yakınlarından doğan Kızılırmak, İç Anadolu Bölgösi'nde bir yay çizdikten sonra kuzeye doğru uzanarak Karadeniz'e dökülür. Kırşehir bu vadinin içinde yer alır.
 • Kırşehir Kılıçözü Vadisi Baranlı Dağları'nın yamaçlarından baştayan vadi Aydınlar'a (Sofular'a) dek uzanır, daha sonra yay çizerek Çoğun'a gelir. Kırşehir'in merkezinden geçtikten sonra Güzler'in üzerinden Kızılırmak Vadis'ı'ne açılır. Çoğun'a dek dik ve dar olan Kırşehir Kılıçözü Vadisi'nin iki tarafında önemli tarım alanları bulunmaktadır.
 • Deliceırmak Vadisi Yozgat sınırları içinde kalan vadinin, Kırşehir sınırına yaklaşlığında Yerköy yöresinde tabanı genişlemeye başlar. Deliceırmak Vadisi, Ankara - Yozgat sınırını oluşturarak, Çorum il alanından Kızılırmak Vadisi'ne açılır.
 • Kaman Kılıçözü Vadisi Kaman İlçesınin kuzeyine doğru sokulur. İl alanının güney ve güneydoğusunda dar ve oldukça dik bir koridor şeklinde açılmışar. Geniş olmayan bu vadi, Ocakbaşı Bucağı'ndan Ankara il alanına girer. Kuzeyden doğuya doğıu genişçe bir yay çizerek Ankara Yozgat sınırından Delice Vadisi'ne açılır.

Akarsuları

 • Kızılırmak
 • Kılıçözü Deresi
 • Deliceırmak
 • Kaman Kılıçözü Deresi

Gölleri

 • Seyfe Gölü
 • Hirfanlı Baraj Gölü
 • Kesikköprü Barajı
 • Çoğun (Çüğün) Baraj Gölü

Bitki Örtüsü

İç Anadolu Bölgesi'nin bozkır kuşağı içinde kalan Kırşehir, genellikle orman örtü­sünden yoksun olup, hakim doğal bitki örtüsü bozkırdır. Çok eski çağlarda ormanlarla kaplı olan yöre olumsuz insan etkileri ve yağış rejiminin düzensizliği sonucu orman ör­tüsünü kaybetmiştir. Ormanlık alan, ilin toplam yüzölçümünün % 2'sini kaplarken, son yıllardaki çalışmalar sonucu bu oran % 3,7'ye çıkmıştır. Karasal iklim özelliği nedeniyle, kendiliğinden doğal örtüye kavuşamayan il, ancak ağaç dikimi ve bakımı yoluyla orman alanlarına kavuşabilecektir. Çiçekdağı' nın kuzey kesimleri ile Akçakent ilçesi çevresinde meşe, karaçam ve sedir ağaçlarından oluşan ormanlar bulunmaktadır. Bu ormanlar bo­zuk koru ve baltalık niteliğindedir. İl sınırları içinde yer yer çalılıklara da rastlanmaktadır.[5]

Yeraltı Kaynakları

Kırşehir'de çeşitli madenler bulunmasına karşılık, bunlar ekonomik nitelikte değil­dir. ilde en önemli madenler demir, flüorit, mermer ve tuzdur. Demir yatakları Merkez ve Kaman ilçelerinde bulunmaktadır. Flüorit yatakları, Merkez, Çiçekdağı ve Kaman ilçele­rinde olup, Kaman ve Çiçekdağı ilçelerindeki flüorit damarlarının bir bölümünde zaman zaman üretim yapılmıştır. Merkez ilçe, Kaman ve Mucur dolaylarında Oniks denilen mermer yatakları bulunmaktadır. Bu yataklardan zaman zaman üretim yapılmaktadır.[5]

Nüfus

Cumhuriyet Döneminde 1927-2000 arası sayım dönemleri esas alındığında yapılan 1. nüfus sayımında, ilin genel nüfusu 127.067 iken, son yapılan 2007 (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) nüfus sayımında 223.170 olmuştur. 1927 yılında Türkiye’ nin nüfusu 13.648.270,il nüfusu 127.067 olmuştur. Kırşehir nüfus büyüklüğü açısından 63 il arasında 48. sırada yer almıştır. 2007 yılı nüfus sayımına göre 81 il içinde 67. sıradadır.

1950 yılına kadar artan il nüfusu 1950-1955 döneminde bir azalma göstermiş,1955-1985 döneminde yeniden artma eğilimi gösteren il nüfusu, 1985 yılından sonra yeniden azalma eğilimine girmiştir. 1950-1955 dönemi il’ in 20.07.1954 tarih ve 6429 sayılı Kanunla ilçeye, 01.07.1957 tarih ve 7001 sayılı Kanunla yeniden il yapılmasına bağlı olarak, il nüfusunun yapısında 1955 nüfus sayımı sonuçlarına göre – %11.62 ve % -11,87 ile 2000- 2007 yılında en yüksek nüfus azalışı yaşanmıştır. En yüksek nüfus artışı ise, % 15,44 ile 1945-1950 döneminde yaşanmıştır.

Yıl Toplam Şehir Kır
1965[6] 74.311 24.861 49.450
1970 82.525 33.173 49.352
1975[7] 91.655 41.415 50.240
1980[8] 96.937 49.913 47.024
1985[9] 111.644 64.754 46.890
1990[10] 103.688 73.538 30.150
2000[11] 115.078 88.105 26.973
2007[12] 117.164 99.832 17.332
2008[13] 118.412 101.333 17.079
2009 121.947 105.826 16.121
2010 124.046 108.628 15.418
2011 125.554 110.499 15.055
Şehir Köy Dağılımı
Kırşehir Nufusun Şehir Köy Dağılımı 2010 Gösteren grafik
Nüfus Yoğunlukları
Kırşehir Nüfus Yoğunlukları Gösteren Grafik

Sosyal Yapı

Egitim

Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksek Okulu
Okul Türü Okul sayısı Ögrenci Sayısı Öğretmen Sayısı
Anaokulu 9 1038 60
Anasınıfı 2256 104
Okul Öncesi Eğitim Toplamı 11 3387 170
Özel Eğitim Okulları 2 61 27
YİBO 1 311 27
İlk Öğretim Okulu ‘Şehir’ 60 22204 1317
İlk Öğretim Okulu ‘Köy’ 46 6280 497
İlk Öğretim Okulu Toplam 108 28856 1868
Genel Liseler 20 6761 495
Mesleki ve Teknik Liseler 18 6824 29
Kaynak:Kırşehir Valiliği[14]

Üniversite Ahi Evran Üniversitesi; Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İ.İ.B.Fakültesi, Tıp Fakültesi, Müh-Mimarlık Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Merkez, Kaman, Mucur ve Çiçekdağı ilçelerinde Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam altı Fakülte, dört Yüksekokul ve beş Meslek Yüksekokulunda 471 öğretim elemanı 11.730 öğrenci ile eğitim öğretime devam etmektedir. Öğrenci sayısının önümüzdeki dört yıl içerisinde yaklaşık 15.000’ e ve ilerleyen yıllarda da 20.000’ e çıkarılması konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.[15]

Ulaşım

İl’e tek ulaşım seçeneği karayolu olmakla birlikte demiryolu ulaşım ihtiyacı il merkezine 73 km uzaklıktaki Yozgat Yerköy’deki demiryolu istasyonundan ve 88 km uzaklıktaki Kayseri Himmetdede Demiryolundan karşılanmaktadır.

Hava ulaşımı ise Nevşehir Tuzköy (84 km), Kayseri (130 km) ve Ankara’daki (199 km) havalimanlarından karşılanmaktadır. 6.570 Km2 olan Kırşehir il hudutları dâhilinde 269 KM devlet, 242 KM il olmak üzere 511 Km yol ağı vardır.

Başlık metni Başlık metni Başlık metni
Kırşehir Ankara 185km 2,1
Kırşehir Kırıkkale 112km 1,2
Kırşehir Kayseri 134km 1,5
Kırşehir Nevşehir 91km 1,0
Kırşehir Aksaray 109 1,2
Kırşehir Yozgat 112 1,2
Süreler, Saatte 90 Km Hız Öngörülerek Hesaplanmıştır.

Ekonomik Yapı

Sanayi

ilin Sanayi sektöründeki payı il gayri safi hasıla içinde % 12,4 pay ile beşinci sıradadır (2001 yılı). İl GSYİH sının Orta Anadolu Bölgesi ve Ülke içindeki payı ise, 2001 rakamları ile Orta Anadolu Bölgesi hasılasının % 1,14’ sını, ülke hasılasının %o 12 ‘ini oluşturmaktadır.İstihdam yönünden bakıldığında sanayi sektörünün payı ise Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 1980’ de % 5,2, 1985’ de % 4,5, 1990’ da % 6 ve 2000 yılında % 5,9 olmuştur.

Ticaret

İlde ticarete konu olan malların başında motorlu taşıt lastikleri gelmektedir. 1989 yılında kamu tarafından kurularak üretime geçen PETLAS A.Ş. üretiminin oluşturduğu ürünlerin ticareti il ticaretinin büyük bölümünü oluşturmaktadır.

Ticareti oluşturan diğer ürünler ise, çelik döküm ürünleri, imalat makineleri, akümülatör, çorap ve konfeksiyon ürünleri, un, mermer, hayvan yemi, kaya tuzundan oluşmaktadır.

2001 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre il ticaretinin gayri safi hasılası (cari Fiyatlar) 60.635 Milyar TL, bu tutarın 51.098 Milyar TL (%84,3’ ü) toptan ve perakende ticareti oluşturmaktadır. % 15,7’ sini de otel lokanta hizmetleri oluşturur. İlin gayri safi hasılası içindeki ticaret sektörünün payı % 13,3 ile il gayri safi hasıla sıralamasında 4. sırada yer almaktadır.Ticaret sektörü 518’ i otel ,lokanta ve kahvehane- 2.952’ si toptan ve perakende ticaret olmak üzere 3.470 işlerinde toplam 6.183 kişi istihdam edilmektedir.

Kültür ve Turizm

Tarihi Eser veya Yapılar

Camiiler

Ahi Evran Türbesi.
 • Alaadin Camii:Kırşehir, Merkez, Kalehöyük üzerinde bulunmaktadır, Selçuklu döneminde Alaaddin Keykubat tarafından 1230 yılında yaptırılmıştır, 1893 yılında yapı tümden yıkılarak mutasarrıf Arif bey tarafından tekrar yaptırılmıştır. Yapının portalinin giriş kapısı melik muzafferüddin behram şaha ait medreseden getirildiği bilinmektedir. Yapının portali zengin Selçuklu plastik kabartmaları ile dikkati çekmektedir.
 • Lala Camii:Yapının 13. yy. a ait olduğu sanılmaktadır. Camii moloz ve kesme taştan yapılmış olup payelere oturan üç kubbe ile örtülüdür. Bu gün camii olarak kullanılan yapının esasında bir darphane olabileceği düşünülmektedir.
 • Kapucu Camii:Osmanlı dönemine ait olmakla birlikte kesin yapım tarihi bilinmemektedir. Yapıya üç kubbe ile örtülü son cemaat yerinden girilmektedir. Asıl ibadet mekanı kare planlı olup kubbe ile örtülüdür.
 • Çarşı Camii: Osmanlı döneminde 1864 yılında Hüseyin bey tarafından yaptırılmıştır. Kare planlı ibadet mekanı ağaç bindirme tekniği ile yapılmış kırlangıç tavan da denilen çatı örtmektedir. Yapının minaresi bulunmamaktadır.
 • Buçuklu Camii: Caminin kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte son Osmanlı dönemine aittir. Dörtgen ibadet mekanının çatısı Marsilya piramidi ile örtülüdür. Basit ahşap direkli son cemaat yeri mevcut olup yapı kerpiçle inşa edilmiştir. Yapının batı tarafından beden tarafına bitişik olan tuğla minaresi otantik bir görünüm verir

Türbe Ve Kümbetler

 • Melikgazi Kümbeti
 • Fatma Hatun Kümbeti
 • Aşıkpaşa Türbesi
 • Cacabey Türbesi
 • Ahievran Türbesi
 • Kalender Baba Kümbeti
 • Süleyman Türkmani Türbesi
 • Muhterem Hatun Türbesi
 • Yunus Emre Türbesi
 • Aflak Baba Türbesi

Tarihi Evler

 • Hacıbey Konağı
 • Ağaların Konağı
 • Bekir Efendi Konağı
 • Sülükçülerin Konağı

Müzeler

1975’de Kırşehir Valiliği’nce eski eserlerin korunması ve müze oluşturulması için “ Eski Eser Komisyonu” kurulmuş, 1980 yılında Kırşehir Müze Müdürlüğü tesis edilmiştir. İl eser (Sikke) envanter kaydı 1981 yılında yapılmıştır. Bu arada müzenin taşınmaz eserlerinin tespiti ve tescili amacıyla arazi çalışmaları da başlatılmıştır. 1985’de şehir merkezindeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında, 100 m2’lik bir mekanda o yıla dek toplanan eserler sergilenmeye başlanmış ve 20 m2. lik bir de depo oluşturulmuştur.1986 yılında Kaman Kale Höyük arkeolojik kazısının başlatılmasıyla müzenin gelişimi hızlanmış ve aynı yıl ilk arkeolojik eser envanterine başlanmıştır.1993 yılında müze koleksiyonundaki eserler Kırşehir Kültür merkezi’ndeki deposuna konulmuştur. Müzesi’nin ziyarete açılması çalışmaları 1996 yılında hız kazanmıştır. Ziyarete açılan Müze’de sikke, etnografik ve arkeolojik eser olmak üzere 3300’ün üzerinde eser mevcuttur. Kırşehir Müze Müdürlüğü’nün arazi çalışmaları sonucu 136 adet taşınmaz kültür varlığı tescil edilerek koruma altına alınmıştır.

Kaynakça

 1. "Tarihçe Bölümü". 19 Kasım 2012 tarihinde erişilmiştir.
 2. "Kırşehir Maddesi". 19 Kasım 2012 tarihinde erişilmiştir.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 "Tunç Dönemi MÖ. 3000-2000". 19 Kasım 2012 tarihinde erişilmiştir.
 4. http://www.dmi.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=KIRSEHIR
 5. 5,0 5,1 "coğrafi yapı bölümü". 19 Kasım 2012 tarihinde erişilmiştir.
 6. "Türkiye İstatistik Kurumu 1965 Nfus Sayımı Verileri". 19 Kasım 2012 tarihinde erişilmiştir.
 7. "Türkiye İstatistik Kurumu 1975 Nfus Sayımı Verileri". 19 Kasım 2012 tarihinde erişilmiştir.
 8. "Türkiye İstatistik Kurumu 1980 Nfus Sayımı Verileri". 19 Kasım 2012 tarihinde erişilmiştir.
 9. "Türkiye İstatistik Kurumu 1985 Nfus Sayımı Verileri". 19 Kasım 2012 tarihinde erişilmiştir.
 10. "Türkiye İstatistik Kurumu 1990 Nfus Sayımı Verileri". 19 Kasım 2012 tarihinde erişilmiştir.
 11. "Türkiye İstatistik Kurumu 2000 Nfus Sayımı Verileri". 19 Kasım 2012 tarihinde erişilmiştir.
 12. "Türkiye İstatistik Kurumu 2007 Nfus Sayımı Verileri". 19 Kasım 2012 tarihinde erişilmiştir.
 13. "Türkiye İstatistik Kurumu 2008 Nfus Sayımı Verileri". 19 Kasım 2012 tarihinde erişilmiştir.
 14. "Kırşehir Valiliği Eğitim İstatistikleri". 19 Kasım 2012 tarihinde erişilmiştir.
 15. "Öğrenci sayısının 15.000’ e ve ilerleyen yıllarda da 20.000’ e çıkarılması konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.". 19 Kasım 2012 tarihinde erişilmiştir.